فرم وضعیت مالکیت

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
اینجانب واحد تجاری تحت مالکیت خود را:(ضروری)